Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne

§ 1.


Regulamin niniejszy określa warunki i zasady świadczenia przez  Blasco ltd usług przewozu Przesyłek, Ładunków handlowych na terenie Unii europejskiej. Podpisanie listu przewozowego(dowodu nadania) zwanego dalej listem przewozowym przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz Cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu Stron chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

 

§ 2.
 

1. Zakres działalności Blasco ltd obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej jak również krajow  Unii europejskiej.
2. Blasco ltd świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 
 

§ 3.
 

1. Przewóz Przesyłek-świadczone przez Blasco ltd usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu Przesyłek ,Ładunków handlowych w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. prawo przewozowe Dz.U nr 50,poz.601 z 2000 r. tekst jednolity, nie stanowiące usługi pocztowej.
2. Przesyłka-paczki, pakunki, pojemniki, rowery, motory lub worki przyjmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.
3. Usługa transportowa-usługa wykonywana zarobkowo w obrocie krajowym i międzynarodowym polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu przesyłek, ładunków handlowych na podstawie i zgodnie z przepisami.
4. List przewozowy-dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.
5. Nadawca-podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.
6. Odbiorca-osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.
7. Zleceniodawca-podmiot który zleca Blasco ltd wykonanie usługi przewozowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 

§ 4.
 

1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Blasco ltd nie nadają się do przewozu;
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
2. Ponadto Blasco ltd nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
b) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
c) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
e) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty ; f) zawierających rzeczy łatwo psujących się
g) wszelkich Przesyłek, Ładunków handlowych , które swoimi właściwościami mogą stanowic zagrożenie dla zdrowia i zycia osob mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki lub ładunki handlow;.
3.W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on kare umowna w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej Blasco ltd z tytułu wykonania usługi. Zaplata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Blasco ltd prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
4. Blasco ltd ma prawo odmówić wykonania usługi, w przypadku:
a) Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi;
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę;
c) czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania;
d) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/ lub wagi przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym;

 

Podstawowe warunki wykonywania usługi


 

§ 5.


1. Przesyłka ,ładunek handlowy po telefonicznym zgłoszeniu , przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
2. Blasco ltd przesyła przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia do siedmiu dni roboczych, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej.
3. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy, koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
5. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi transportowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz Blasco ltd przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
6. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel Blasco ltd pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
7. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez Blasco ltd dodatkowych czynności, o których mowa powyżej.

 

§ 6.


1. Nadawca jest obowiązany oddać Blasco ltd przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Blasco ltd w opakowaniu, które powinno między innymi:
a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
b) być odpowiednio wytrzymałe;
c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
d) być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”.
W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.
3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

 

§ 7.


1. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego Blasco ltd. Oryginał listu przewozowego otrzymuje Nadawca, kopia zostaje w Blasco ltd, kolejne kopie listu przewozowego towarzyszą przesyłce i na co najmniej jednej z nich pobierane jest potwierdzenie odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy oraz data i godzina doręczenia przesyłki.
2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w liście przewozowym.
4. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia Blasco ltd może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek towarowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
5. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel Blasco ltd dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
6. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
7. Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.
8. Niezgodności o których mowa w ust. 4 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.
9. Blasco ltd przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności Blasco ltd  ma prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki. W razie stwierdzenia niezgodności tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę, Blasco ltd poinformuje Nadawcę o zmianie ceny wykonania usługi, zgodnie z Cennikiem i umową.

 

§ 8.


Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.

 

§ 9.


Przyjęcie przez Blasco ltd przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej zawartość odpowiadała warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

 

§ 10.


W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel Blasco ltd obowiązanyjest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Blasco ltd) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania, w skutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Blasco ltd.

 

§11.


Oplata za przesyłki odbywa się podczas nadania przesyłki bądź tez przy odbiorze przesyłki. Terminy i formy płatności uzgadniane sa każdorazowo z Nadawca. Każdy Nadawca ma prawo zadać aktualnego cennika Blasco ltd lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia.

 

§ 12.


1. Nadawca zobowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 300,00 zł, pod rygorem utraty roszczeń przeciwko Blasco ltd przekraczających tę kwotę.
2. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości przesyłki wyższej niż 300,00 zł Blasco ltd zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki w imieniu i na rzecz Nadawcy. Koszt ubezpieczenia ponosi Zleceniodawca, zgodnie z cennikiem Blasco ltd.
3 Blasco ltd gwarantuje zwrot kwoty ubezpieczenia w ramach utraty przesyłki do 300,00zl i za zgoda Nadawcy może wystąpić jako firma gwarantującą wypłatę odszkodowania .

 

§ 13.


Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Blasco ltd  (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty i inne jakie Blasco ltd może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw Blasco ltd, z powodu nie spełnienia przez przesyłkę, któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w niniejszym Regulaminie, powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu przesyłki przez Blasco ltd  zgodnego z niniejszym Regulaminem.

 

Zasady odpowiedzialności i postępowanie reklamacyjne


 

§ 14.


1. Blasco ltd ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, ustawie Prawo przewozowe oraz kodeksie cywilnym. z zastrzeżeniem ust. 9.
2. Blasco ltd r nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezachowania przez Nadawcę lub Odbiorcy przepisów określonych niniejszym Regulaminem, nie wywołanych winą Blasco ltd r, albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od zdarzenia.
3. Blasco ltd nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot jeśli:
a) przesyłka została źle zaadresowana (tj. niepodanie lub błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy);
b) Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę;
c) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym;
d) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na liście przewozowym;
4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przedstawiciel Blasco ltd obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz przyczyna opóźnienia przesyłki podana przez przedstawiciela Blasco ltd. Prawidłowo sporządzony protokół podpisany przez Odbiorcy i przedstawiciela Blasco ltd jest podstawą do zapłaty przez Blasco ltd odszkodowania, o którym mowa w ust. 5.
5. Odszkodowanie za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może być wyższe niż równowartość sumy pobranej tytułem opłaty za przewóz .

 

§ 15.


1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, przyjmuje Centrala Blasco ltd.
2. Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „Reklamującymi”) są:
a) Nadawca;
b) Odbiorca;
3. Reklamacje zgłoszone po terminie, lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako nie wniesione.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) Nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika (Blasco ltd)
b) nazwę oraz adres Reklamującego;
c) tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem;
d) oryginał odpowiedniego protokołu/ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
e) nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który przewoźnik powinien przekazać kwotę roszczenia:
f) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar;
g) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy) - oryginał;
h) kwotę roszczenia;
i) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec Blasco ltd - oryginał;
j) wykaz załączonych dokumentów;
k) podpis Reklamującego;
5. Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 45 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji Blasco ltd informuje o tym Nadawcę na piśmie wzywając do uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie uzupełnienie przez Nadawcę braków reklamacji w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
6. Po rozpatrzeniu reklamacji Blasco ltd powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
a) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji;
b) ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności;
7. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Blasco ltd.
8. Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów określonych w ust. 5 załączenie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Nadawcę. Odbiorcę lub Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez Blasco ltd z zachowaniem warunków o których mowa ust. 3. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów.

 

§16.


Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu
terminu przewozu uważa się za utraconą.

 

§ 17.


Do usług transportowych mają zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu z uwzględnieniem następujących zapisów:
1. Blasco ltd w ramach usług transportowych od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia Blasco ltd, może żądać jej otwarcia przez nadawcę, a w wypadku, gdy wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt. Blasco ltd w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.
2. Blasco ltd przysługuje prawo zastawu na przesyłce, celem zabezpieczenia należności Blasco ltd z tytułu umowy oraz uzasadnionych dodatkowych kosztów świadczenia usług, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub adresata.
3. Blasco ltd odmawia zawarcia umowy o świadczenie usług transportowych albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:
a) nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia usług transportowych określone w ustawie lub w regulaminie;
b) zawartość lub opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę;
c) na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo;
d) usługa transportowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym zezwoleniem lub zgłoszeniem;
e) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki jest zabronione na podstawie regulaminu.
4. Blasco ltd może ponadto:
a) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi transportowej, jeżeli przesyłka nie spełnia określonych przez Blasco ltd warunków wymaganych do zawarcia umowy;
b) odstąpić od wykonania usługi transportowej po zawarciu umowy o świadczenie usługi transportowej, jeżeli przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie;
5. w przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez Blasco ltd od umowy o świadczenie usługi transportowej z w/w przyczyn, przyjętą przesyłkę zwraca się Nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi.
Roszczenia z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki nie zgłoszone przez adresata kurier przed upływem 7 dni od przyjęcia przesyłki wygasają po tym terminie.

 

§ 18.


Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby Blasco ltd.

 

§ 19.


1. Regulamin niniejszy znajduje się  na oficjalnej stronie internetowej www.blasco.co.uk Nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem przesyłki Blasco ltd.
2. Regulamin w treści niniejszej wchodzi w życie z dniem   01 Październik 2010.